POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ  
   

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej

 

Miejskie Przedszkole Nr 24 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://mp24ruda.elsat.net.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzą 3 wejścia, jedno główne, dwa boczne.  Dla klientów dostępne jest 1 wejście główne. Przed wejściem głównym znajdują się schody (brak podjazdu dla niepełnosprawnych). Drzwi otwierane są ręcznie (w godzinach otwarcia placówki) bądź przez naciśnięcie przycisku na domofonie przy furtce (w godzinach zamknięcia placówki).  Drugie wejście znajduje się od strony bramy wjazdowej na tyłach budynku przedszkolnego, przeznaczone jest dla personelu, dostaw produktów żywnościowych oraz w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne. Trzecie wejście znajduje się od strony ogrodu przedszkolnego przeznaczone jest do wychodzenia dzieci i personelu do ogrodu, służy również jako wyjście ewakuacyjne.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nie posiada wind, pochylni, platform, informacji głosowych. Nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się na publicznej drodze dojazdowej do przedszkola oraz na sąsiadującym z przedszkolem parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Miejskiego Przedszkola nr 24 z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Obsługa strony internetowej możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.