POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

 

 
 
 
 
 
 

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskej

 

 

 
 
 
 
 
 
Zatwierdzona na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2011
Uchwała nr 01/2011/2012
 
PODSTAWA PRAWNA:
Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,
w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324)
 
 
ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:
Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były
wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w  sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wyniki przeprowadzonych w roku
szkolnym 2010/2011 ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz
kierunki dalszych działań.
 
 
MISJA
Zamierzamy wychowywać dzieci wrażliwe na piękno oraz potrzeby i problemy drugiego człowieka.
Pragniemy wzmacniać więzi uczuciowe i emocjonalne z domem rodzinnym oraz regionem.
Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjne 
w celu wychowania kreatywnych absolwentów.
Przedszkole przygotowuje dzieci do kulturalnego, aktywnego i zdrowego trybu życia 
oraz szacunku dla tradycji naszego regionu.
 

WIZJA

 
Rozwijanie wrażliwości dziecka poprzez jego twórczość (muzyczną, teatralną, plastyczną).
Ukierunkowywanie dzieci zdolnych artystycznie we współpracy z rodzicami.
Nawiązywanie kontaktów z innymi placówkami: wymiana doświadczeń,
organizowanie współnych  imprez  (wystawy plastyczne, przedstawienia teatralne).
Aktywny udział przedszkola w życiu lokalnej społeczności.
 
 
CELE GŁÓWNE:
 
1.      Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 
 •  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 
2.      Procesy zachodzące w przedszkolu
 
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych
 
3.       Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
 
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w jakich działa.
 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwści wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo - kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja zabaw i zajęć w oparciu o programy własne: edukacji regionalnej, pracy z dzieckiem zdolnym, teatralnym, logopedycznym.
 • Głębokie poszanowanie osobowoąci dziecka, zapewnienie mu możliwości rozwijania samodzielności. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy: dziecko - dziecko, dziecko - dorosły.
 • Wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń.
 • Kształtowanie postawy "zdrowego stylu życia".
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wprowadzania dzieci w świat sztuki, rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
 • ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działajścymi na terenie miasta.
 

MODEL ABSOLWENTA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 24

 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
 
Wykazuje:
 • motywację do uczenia się
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom)
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z rówieśnikami)
 • zainteresowanie czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania
 
Posiada:
 
 • zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie
 • sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
 
 
Potrafi:
 
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne), próbuje rozumieć, jak one działają  i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich
 • przewidywać skutki swoich zachowań
 • utrzymać porządek w swoim otoczeniu
 • zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
 • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego
 • wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
 • ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • rozróżniać stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
 • określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki
 • uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach
 • słuchać np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami
 • układać krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
 
Rozumie, zna:
 
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i Unii Europejskiej
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 • zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
 • stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku
 • sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu
 
Nie obawia się:
 
 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole
 • przedstawiać swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, dzielić swoimi sukcesami
 • wykazywać inicjatywę w działaniu
 • wyrażania swoich emocji i uczuć
 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA:

 
 
Sposoby motywacji dzieci:
 
Stosowane nagrody:
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • emblematy
 • przydział funkcji
 
 
Stosowane kary:
 • brak nagrody
 • upomnienie ustne
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu
 
 
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
 
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju wg indywidualnych programów
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów, zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca wg indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji
 
 
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy)
 • teczek prac i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • kroniki
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy)
 • rozmów
 
 
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
 
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (arkusze samooceny); zostają również poddani ocenie przez dyrektora
(obserwacje zabaw i zajęć) i rodziców (zajęcia otwarte, uroczystości)
 
 
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • obserwacji zabaw i zajęć oraz prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 • arkuszy samooceny
 • innych dokumentów, obrazujących pracę nauczyciela
 
Wyniki badania osiągnięć dzieci i nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane  są na Radach Pedagogicznych dwa razy w roku szkolnym.
 
Sposoby informowania rodziców:
 
 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacji, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli
 • rodzice o postępach swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczycieli, bądź rodziców
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują raz w roku - po przeprowadzeniu diagnozy
 • rodzice dzieci 6 letnich otrzymują w kwietniu informację o gotowości szkolnej dziecka
 

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU:

 
 
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
 
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń
 •  informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy pedagogiczno - psychologicznej i innej
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka
 
Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
 
 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej
 • współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, szkołami podstawowymi, policją, strażą pożarną, muzeum, biblioteką, domem kultury, sanepidem, władzami samorządowymi itp.
 
 •  włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym
 
 
 
ZADANIA GŁÓWNE:
 
1. Diagnozowanie i rozwijanie u dzieci talentów .
2. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
4. Wspomaganie rodziców  w wychowaniu radosnego dziecka.
5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.