POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

 

KĄCIK SZEŚCIOLATKA

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

LUTY

 

    TEMATYKA:
     
1.   Poznajemy nasze zmysły.
     
2.   Bal. Bezpieczni w sieci.
     
3.   Ekowalentynki. Co to jest smog?
     
4.   Zawody naszych rodziców. Kim będę w przyszłości.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi, poprawne wypowiadanie się
    w czasie przyszłym i przeszłym– ćwiczenia fleksyjne i słownikowe dostosowane do odpowiedniego tematu
     
*   Monitorowanie treści dostępnych w sieci. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające
    z bezmyślnego przeglądanie niewłaściwych stron.Uwrażliwienie na właściwe korzystanie z dobrodziejstw multimedialnych.
     
*   Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych: telewizor, komputer oraz inne sprzęty AGD
     
*   Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, energii, poszukiwanie alternatywnych źródeł zgodnych z nowoczesnymi
    trendami ekologicznymi, wdrażanie do prowadzenia właściwej segregacji odpadami i zasadami właściwego gospodarowania nimi
     
*   Pierwsze próby poszukiwania własnych preferencji zawodowych, obserwacja zainteresowań profesjami
    zawodowymi w ramach właściwej preorientacji zawodowej. Wyjścia do wybranych zakładów pracy.
     
*   Czerpanie właściwej wrażliwości emocjonalnej podczas wspólnych zabaw ruchowych, tanecznych i integracyjnych
    podczas balu karnawałowego.
     
*   Całościowe czytanie wyrazów i równoważników zdań, przeliczanie słów w zdaniu oraz głosek i liter w wyrazach,
    dalsza analiza głoskowa wyrazów ( dzielenie na głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie)- ciąg dalszy ćwiczeń fonematycznych.
     
*   Systematyczne utrwalanie poznanych do tej pory liter oraz wprowadzenie nowych: N,n; B,b; G,g.
     
*   Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej w trakcie wykonywania szeregu ćwiczeń grafomotorycznych
    utrwalających pisanie znaków literopodobnych.
     
*   Zabawy i ćwiczenia w logicznym myśleniu i projektowaniu: dostrzeganie różnic i podobieństw w określonych
    zadaniach indywidualnych i w małych zespołach.
     
*   Szeregowanie figur geometrycznych pod względem wielkości, natężenia ich barw i ilości elementów. Część wspólna zbiorów
     
*   Zapoznanie z liczbą i cyfrą 8 . Dokonywanie działań w zakresie 8.
     
*   Zwrócenie uwagi na poprawny zapis od lewej do prawej z zachowaniem właściwej kolejności znaków i cyfr.
     
*   Zapoznanie ze znakiem „-”.
     
*   Tworzenie zbiorowych projektów grupowych dotyczących wybranej przez nauczyciela tematyki lub problemu.
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

STYCZEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Mijają dni, miesiące, lata…
     
2.   Babcia i Dziadek
     
3.   Bezpieczeństwo zimą
     
4.   Pomysły na zabawę podczas ferii.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi, poprawne wypowiadanie się
    w czasie przyszłym i przeszłym.
     
*   Wprowadzenie pojęcia czas, zwrócenie uwagi na jego ciągły bieg, zwrócenie uwagi na podział czasu od sekundy
    do doby oraz od dnia do roku, nauka kolejno następujących po sobie pór roku oraz dni i miesięcy.
     
*   Recytowanie indywidualnie i zespołowo wybranych wierszy lub swojej roli przewidzianej podczas występów
    dla rodziców i dziadków.
     
*   Wyrabianie właściwej wrażliwości emocjonalnej podczas przygotowania niespodzianek dla osób starszych i rodziców.
     
*   Całościowe czytanie wyrazów i równoważników zdań, przeliczanie słów w zdaniu oraz głosek i liter w wyrazach,
    dalsza analiza głoskowa wyrazów ( dzielenie na głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie)
     
*   Systematyczne utrwalanie poznanych do tej pory liter oraz wprowadzenie nowych Y, R, S
     
*   Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej w trakcie wykonywania szeregu ćwiczeń grafomotorycznych
     
*   Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej np.: barwy, wielkości, kształtu,
    a następnie cech funkcjonalnych.
     
*   Mierzenie długości, ciężaru i pojemności określonych przedmiotów z użyciem różnorodnych materiałów z życia
    codziennego.
     
*   Zapoznanie z liczbą i cyfrą 7 . Dokonywanie działań w zakresie 7.
     
*   Zwrócenie uwagi na poprawny zapis od lewej do prawej z zachowaniem właściwej kolejności znaków i cyfr.
     
*   Poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą, zwłaszcza podczas
    spędzania czasu wolnego w domu i na podwórku.
     
*   Zachęcanie do czynnego i aktywnego korzystania z zabaw na świeżym powietrzu, właściwego ubierania się, a tym
    samym hartowania organizmu.
     
*   Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w celu stworzenia mapy pomysłów na twórcze spędzanie czasu
    wolnego podczas ferii.
     
*   Zapoznanie ze zjawiskiem krystalizacji - zabawy badawcze.

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

GRUDZIEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Spotkanie z Mikołajem.
     
2.   Idzie zima.
     
3.   Nadchodzą święta - Boże Narodzenie.
     
4.   Witamy Nowy Rok.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Udział w uroczystości „Spotkanie z Mikołajem".
     
*   Wdrażanie do pomagania ptakom, które zostały u nas na zimę.
    Wystawienie karmnika za okno oraz w ogrodzie przedszkolnym.
     
*   Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
     
*   Badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu i lodu – zabawy badawcze.
     
*   Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych oraz przewidywanie
    konsekwencji ich nieprzestrzegania.
     
*   Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną. Zachęcanie dzieci do udziału w świątecznych porządkach, strojeniu choinki
    Wprowadzenie atmosfery radosnego oczekiwania na święta
     
*   Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd, przygotowywanie przedstawienia
    dla rodziców.
     
*   Udział w uroczystej Wigilii w przedszkolu.
     
*   Zapoznanie z pojęciem Stary Rok, Nowy Rok, utrwalenie nazw miesięcy.
     
*   Utrwalenie poznanych cyfr i znaków matematycznych: <, >, =. Wprowadzenie cyfry „6” .
    Stosowanie znaków i cyfr w sytuacjach zadaniowych.
     
*   Zajęcia z elementami kodowania.
     
*   Utrwalenie wszystkich dotychczas poznanych liter. Zapoznanie z literami „K, L, Y”.
     
*   Doskonalenie umiejętności czytania wyrazów i krótkich zdań. Tworzenie z alfabetu ruchomego wyrazów i zdań.
     
*   Systematyczne przygotowywanie do pisania (ćwiczenia grafomotoryczne , pisanie poznanych liter).
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

LISTOPAD

 

    TEMATYKA:
     
1.   Jesienne nastroje.
     
2.   Spotkanie z bajką.
     
3.   Jestem Polakiem.
     
4.   W teatrze.
     
5.   Tutaj rosły paprocie.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, rozpoznawanie znaków synoptycznych,
    poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości
     
*   Budzenie zainteresowania dzieci baśniami i bajkami. Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
    Zapoznanie z powstaniem książek oraz ich rolą w życiu dzieci i dorosłych. Zachęcanie do codziennego czytania.
     
*   Zapoznanie z mapą Polski, ważniejszymi miastami, rzekami oraz górami i morzem; poznanie symboli narodowych
    (godła, flagi oraz hymnu). Poznanie barw Ojczyzny – bieli i czerwieni. Wspólne odśpiewanie hymnu
    „Mazurka Dąbrowskiego”- udział w akcji: Szkoła do hymnu. Budzenie uczuć patriotycznych.
     
*   Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury, poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna)
    oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf). Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze,
    filharmonii, operze itp. Przygotowywanie kącika teatralnego. Wzbogacanie kącika w stroje, maski;
    Wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek. Odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
     
*   Zapoznanie z zasobami kryjącymi się pod ziemią (węgiel, sól), poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce.
    Poznanie właściwości fizycznych minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego poprzez zabawy badawcze.
    Poznanie produktów pochodzących z węgla. Zapoznanie z prawdopodobnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów.
     
*   Zapoznanie z literami : „I,i” „T,t” „D,d”. Zabawy z poznanymi literami.
     
*   Układanie schematów i modeli słów z poznanych liter
     
*   Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
    czytanie całościowe nazw wyrazów, układanie rymów do podanych słów, liczenie głosek;
    budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie
    ćwiczeń grafomotorycznych.
     
*   Zapoznanie z cyfrą „4”, „5”. Utrwalenie poznanych cyfr.
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
     
*   Zabawy z elementami kodowania z wykorzystaniem maty i kubeczków.
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

PAŹDZIERNIK

 

    TEMATYKA:
     
1.   Savoi-vivr w jesiennej porze.
     
2.   Kolorowy jesienny tydzień zabaw sensorycznych.
     
3.   Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
     
4.   Jesienne zabawy.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Ukazanie znaczenia drzew i zwierząt dla człowieka i otoczenia przyrodniczego, wdrażanie do poszanowania przyrody
    (obchody Dnia Zwierząt i Dnia Drzewa).
     
*   Poszerzanie wiadomości na temat jesieni i obserwacja przyrody, gromadzenie materiału przyrodniczego i wykorzystanie
    go podczas jesiennych zabaw i zajęć sensorycznych.
     
*   Wyrabianie u dzieci nawyków higieniczno-kulturalnych, związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków.
     
*   Ukazanie walorów zdrowotnych spożywania warzyw i owoców oraz ukazanie sposobów chronienia się przed chorobami.
     
*   Przypomnienie instrukcji mycia rąk (Dzień Mycia Rąk).
     
*   Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się względem siebie i otoczenia społecznego.
     
*   Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów zwierząt przed zimą, poznawanie ich warunków życia, wzbogacanie
    wiadomości przyrodniczych.
     
*   Zapoznanie z literami L, M, T.
     
*   Dalsze ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania, usprawnianie słuchu fonematycznego, nauka czytania sylab
    i tworzenie wyrazów.
     
*   Rozumienie określeń: słowo, wyraz, głoska, litera.
     
*   Poznanie cyfr 4 i 5. Utrwalanie poznanych figur geometrycznych. Poznanie trójkąta.

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

WRZESIEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Witajcie w przedszkolu.
     
2.   Zgodne zabawy w naszej grupie.
     
3.   Bezpieczna droga do przedszkola.
     
4.   Jesień w ogrodzie.
     
5.   Jesień w sadzie.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
     
*   Poznanie środowiska przedszkolnego (swojej sali, łazienki, szatni), kształtowanie orientacji w tym środowisku.
     
*   Ustalenie wspólnych norm i zasad panujących w grupie oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw w sali
    i w ogrodzie przedszkolnym.
     
*   Wyrabianie u dzieci nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków,
    samodzielnością.
     
*   Poznanie i kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
    Poznanie niektórych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej; utrwalenie numerów alarmowych.
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą dotyku, wzorku, smaku i zapachu;
    określanie części jadalnych warzyw. Zapoznanie z pracą ogrodnika jesienią.
     
*   Zapoznanie ze sposobem przygotowania się ludzi do zimy – zapasy na zimę – kiszenie ogórków.
     
*   Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania: sylabizowanie, głoskowanie, globalne czytanie wyrazów,
    liczenie wyrazów w zdaniach, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     
*   Zabawy z literą „O”, „A”; wprowadzenie pojęć „samogłoska i spółgłoska”
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich
    podstawowych cech.
     
*   Liczenie przedmiotów bez ograniczenia zakresu w toku zabaw dydaktycznych i samodzielnych; wprowadzenie zapisu
    cyfrowego liczb „1”, „2” i „3”.